.

عبدالحسین خسروپناه

عبدالحسین خسروپناه مجتهد و فیلسوف علوم انسانی و مدرس خارج فقه نظام ولایی و سیاسی در حوزه علمیه قم و نویسنده کتابها و مقالات فلسفی و کلامی و فقهی و مدرس علوم اسلامی در دانشگاه ها و دریافت کننده جایزه بین المللی علوم انسانی اسلامی
 

Shop

اسلام شناسی

این کتاب در بردرانده آموزه های اساسی دین اسلام است و با زبانی روان و بلیغ این آموزه‌ها را در ساختاری جامع و منسجم ارائه می‌دهد و نویسنده این کتاب را با نگاه استدلالی برآمده از مطالعات حکمی ـ اجتهادی تدوین کرده است. نگارنده این کتاب را چهارده فصل با عنوان های: کلیات، معرفت شناسی، خداشناسی، جهان شناسی، انسان شناسی، دین شناسی، ثبوت شناسی، امامت شناسی، معاد شناسی، آشنایی با احکام و حقوق شرعی، اخلاق و عرفان، نظام‌های اجتماعی، اسلام و مدرنیته و اسلام و تمدن تدوین کرده است.

 

برای خرید کلیک کنید

شناسه 22 دستبندی برچسب ,

توضیحات

اسلام شناسی بر اساس مباحث کتاب‌های کلام نوین اسلامی، منظومه فکری امام خمینی، منظومه فکری آیت الله خامنه‌ای و سایر آثار نگارنده، تدوین شده است.

ساختار کتاب:
نگارنده این کتاب را چهارده فصل با عنوان های: کلیات، معرفت شناسی، خداشناسی، جهان شناسی، انسان شناسی، دین شناسی، ثبوت شناسی، امامت شناسی، معاد شناسی، آشنایی با احکام و حقوق شرعی، اخلاق و عرفان، نظام‌های اجتماعی، اسلام و مدرنیته و اسلام و تمدن تدوین کرده است.

فصل اول: کلیات
آشنایی با مفاهیم دین اسلام، فرقه ها و مذاهب موجود در اسلام، منابع شناخت اسلام و مرجع فهم و روشمند اسلام، از مطالب مهم این فصل است.

فصل دوم: معرفت شناسی
این فصل مشتمل بر چیستی معرفت، امکان معرفت، اقسام معرفت، ابزار‌ها و منابع معرفت و ارزش و معیار معرفت با نگاه به معرفت شناسی اسلامی است.

فصل سوم: خدا شناسی
اولین سنگ بنای معرفتی هر انسان موحدی، شناخت خداوند است که مطالب این فصل پاسخ گوی این نیاز است و مباحث خداشناسی مشتمل بر برهان‌های اثبات وجود خدا، توحید و مراتب آن، صفات ثبوتیه و سلبیه الهی، شرک و مراتب آن افعال الهی، عدل الهی و قضا و قدر الهی است.

فصل چهارم: جهان شناسی
عالم، آینه آفرینش است و شناخت آن و موجودات در آن، مصداق بررسی آیات الهی است. مطالب این فصل مبتنی بر شناخت جهان است که عبارتند از: انواع جهان بینی، آشنایی با عوالم هستی، چگونگی پیدایش جهان طبیعت در قران فلسفه آفرینش جهان، فلسفه و آفرینش شیطان.

فصل پنجم: انسان شناسی
یکی از مباحث مهم هر مکتب، اعم از الهی و بشری انسان شناسی است. این فصل مشتمل بر مهم‌ترین مسائل شناخت انسان است که عبارتند از: چگونگی آفرینش انسان، ساحت‌های وجودی انسان، فطرت یا سرشت انسان، ستایش و نکوهش انسان در قرآن، جبر و اختیار، کمال و خوشبختی انسان و نگرش اسلام به جامعه و تاریخ.

این مباحث در کتاب انسان شناسی اسلامی تألیف نگارنده، نشر معارف به تفصیل بیان شده است.

فصل ششم: دین شناسی
پس از مباحث انسان شناسی باید از دین سخن گفت که مهم‌ترین معرفت انسان است و شناخت و تعهد به آن سبب نجات و سعادت ابدی بشر است و مسائل دین شناسی عبارتند از: چیستی دین و نیاز انسان به آن، ضرورت الهی بودن دین نقد نظریه تجربه دین، حقیقت وحی، ریشه گرایش به دین و نظریه فطرت، پلورالیسم دینی و نگرش اسلام به ادیان بزرگ جهان.

فصل هفتم: نبوت شناسی
دین الهی تنها از راه فرستاده خداوند، قابل شناخت بوده است و از این رو مبحث نبوت پس از دین شناسی ضرورت می‌یابد و نبوت شناسی مشتمل بر مباحث نبوت عامه و خاصه است که مطالب آن عبارتند از: چیستی دین و نیاز انسان به آن، ضرورت الهی بودن دین، نقد نظریه فطرت، پلورالیسم دینی و نگرش اسلام به ادیان بزرگ جهان.

فصل هفتم: نبوت شناسی
دین الهی تنها از راه فرستاده خداوند، قابل شناخت بوده است و از این رو مبحث نبوت پس از دین شناسی ضرورت می‌یابد. نبوت شناسی مشتمل بر مباحث نبوت عامه و خاصه است که مطالب ان عبارتند از: چیستی نبوت، تبیین کلامی نبوت، اثبات نبوت، ضرورت قرآنی، بعثت پیامبران، ضرورت کلامی بعثت پیامبران، شرایط نبوت و ویژگی‌های پیامبران، اثبات پیامبر اسلام، اعجاز قرآن و صیانت قرآن.

فصل هشتم: امامت شناسی
رسالت دین خاتم با ولایت اهل بیت حیاتی نو یافته و خاتمیت بدون ولایت، امری ناتمام است، از این رو مبحث امام شناسی پس از نبوت شناسی بیان شده و مطالب آن عبارتند از: چیستی و تعریف امامت، تفاوت‌های شیعیان و اهل سنت در موضوع امامت، حقیقت امامت در قرآن، اثبات امامت، مراتب و کارکرد‌های امامت، امامان دوازده گانه، شفاعت و مهدویت.

فصل نهم: معاد شناسی
یکی از مهم‌ترین آموزه‌های انسان ساز دین، معاد است که سبب آبادانی حیات انسان معتقد به خداوند است و این فصل آخرین مبحث از اصول اعتقادی دین اسلام است که مشتمل بر مباحث مهمی نظیر چیستی، امکان و اثبات معاد، کارکرد‌های معاد باوری، منازل آخرت و  دیدگاه‌های زندگی پس از مرگ است.

فصل دهم: آشنایی با احکام و حقوق شرعی
بخش قابل توجهی از آموزه‌های قرآن و روایات مرتبط با احکام اسلامی، اعم از فردی و اجتماعی است که این فصل عهده دار تبیین اجمالی مباحث آن است. مهم‌ترین مطالب این فصل عبارتند از: احکام عبادات، معاملات، احکام سیاسی اجتماعی اسلام، احکام خانواده، احکام جزایی احکام هنر، احکام خوردنی‌ها و آشامیدنی ها، احکام برده داری و حقوق بشر در اسلام و حقوق محیط زیست در اسلام.

فصل سیزدهم: اخلاق و عرفان
بخش مهم دستور‌های دین باید‌ها و نبایدهاست که عمل به آنها، آثار مهم دنیایی و اخروی را برای انسان مؤمن به ارمغان می‌آورد. مهم‌ترین مباحث اخلاق و عرفان اسلامی عبارتند از: چیستی اخلاق اسلامی، نظام اخلاقی اسلام (مبانی اخلاق فردی، اخلاق اجتماعی، اخلاق جنسی، شناخت مسائل اخلاقی، معنویت اسلامی) و عرفان نظری و علمی در اسلام. شناخت مسائل اخلاقی، معنویت اسلامی و عرفان نظری و عملی در اسلام.

فصل دوازدهم: نظام های اجتماعی
اسلام دربردارندة آموزه های نظام ساز است. نگارنده در این فصل کوشیده، به گسترة نظام های اجتماعی، نگاهی اجمالی داشته باشد. این نظام های اجتماعی عبارتنداز: نظام عبادی، نظام تربیتی نظام خانواده، نظام سلامت، نظام فرهنگی، نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام مدیریتی، نظام حقوق، نظام قضایی، نظام امنیتی و نظام دفاعی.

فصل سیزدهم: اسلام و مدرنیته
مدرنیته، تکنولوژی را برای انسان به ارمغان آورده، اما آسیب‌های آن یکی از چالش های پیش روی بشر امروز است. این فصل با معرفی مدرنیته و رابطة اسلام و مدرنیته، مباحث مهمی از این قبیل را بیان می‌کند: اسلام و مدرنیسم، نسبت اسلام و مدرنیسم. اسلام و پست مدرنیسم، اسلام و ایدئولوژی، اسلام و علوم طبیعی، اسلام و علوم انسانی، اسلام و تکنولوژی، اسلام و هنر، اسلام و جامعه مدنی، اسلام و رسانه و اسلام و محیط زیست.

فصل چهاردهم: اسلام و تمدن
این فصل، اختصاص به بیان تاریخچه درخشان و دوران طلایی مسلمانان داشته و نویدبخش تمدن نوین اسلامی است. مباحث این فصل عبارتند از: چیستی تمدن، نقش اسلام در در تمدن بشری، تببین تمدن نوین اسلامی، ارکان و عناصر تمدن نوین اسلامی، ویژگی‌ها یتمدن اسلامی، اسلام علوم و تمدن سازو آسیب شناسی تمدن اسلام.

توضیحات تکمیلی

وزن 1.45 kg
ابعاد 30 × 30 × 08 cm

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اسلام شناسی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.