.

عبدالحسین خسروپناه

عبدالحسین خسروپناه مجتهد و فیلسوف علوم انسانی و مدرس خارج فقه نظام ولایی و سیاسی در حوزه علمیه قم و نویسنده کتابها و مقالات فلسفی و کلامی و فقهی و مدرس علوم اسلامی در دانشگاه ها و دریافت کننده جایزه بین المللی علوم انسانی اسلامی
 

چرا لیبرالیسم را یکی از اضلاع و پایه‌های دنیای مدرن قرار نمی‌دهیم؟ با توجه به اهمیت آن و تاثیرش در مکاتب فکری و فرهنگی و… مغرب زمین؟

چرا لیبرالیسم را یکی از اضلاع و پایه‌های دنیای مدرن قرار نمی‌دهیم؟ با توجه به اهمیت آن و تاثیرش در مکاتب فکری و فرهنگی و… مغرب زمین؟

گوهر مدرن که در قرن شانزدهم مستقر شد سه چیز است اومانیسم و سوبجکتیویسم و سکولاریسم این سه رکن در همه ایسم‌های فلسفی(آمپریسم، راسیونالیسم، ایدیالیسم، پوزیتیویسم، اگزیستانسیالیسم…) و همه ایسم‌های اجتماعی(لیبرالیسم، سوسیالیسم، فاشیسم، نازیسم، فمینیسم…) حضور دارند لیبرالیسم مقابلش سوسیالیسم است ولی هر دو مشتمل بر سه رکن مدرن هستند پس در غرب و شرق هم لیبرالیسم و هم سوسیالیسم مطرح است و مقابل هم هستند با همه گرایش‌های که در آنها هست ولی سه رکن مدرن را دارند.

انتشار توسط:مهدی مصباحی